Written by adminberserk

Plan połączenia SFD S.A. ze spółkami BLACK MASTER Sp. z o.o., BERSERK LABS Sp. z o.o. oraz BALANCED NUTRITION Sp. z o.o.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 16.07.2018 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej http://www.sfdsa.pl, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej 1 http://www.blackmaster.pl, Spółki Przejmowanej 2 https://berserklabs.com oraz Spółki Przejmowanej 3 http://www.balancednutrition.pl.

Udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki będzie trwało nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował podjęcie uchwały w sprawie połączenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że następujące dokumenty:

 1. Plan Połączenia wraz z załącznikami:

 1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu,

 2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu,

 3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu,

 4. Załącznik nr 4 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu,

 5. Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 czerwca 2018 r.,

 6. Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 czerwca 2018 r.,

 7. Załącznik nr 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 czerwca 2018 r.,

 8. Załącznik nr 8 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,

 9. Załącznik nr 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,

 10. Załącznik nr 10 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.,

 11. Załącznik nr 11 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2018 r.

 1. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności SFD S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

 2. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności BLACK MASTER Sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

 3. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności BERSERK LABS Sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

 4. sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności BALANCED NUTRITION Sp. z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane,

zwane dalej „Dokumentami Połączeniowymi”, będą udostępnione bezpłatnie na stronie internetowej Spółki https://berserklabs.com od dnia niniejszego zawiadomienia, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. We wskazanym okresie możliwe jest również zapoznawanie się z Dokumentami Połączeniowymi w lokalu Spółki, ul. Głogowska 23 C, 45-315 Opole.

Załączniki:

0

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *